Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

alcohoolic
2043 cea3 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viayourhabit yourhabit
alcohoolic
3827 48c0
Reposted fromkarr4mba karr4mba vialaparisienne laparisienne

February 22 2017

alcohoolic
Nałogowcy, jako grupa, zazwyczaj osiągają ponadprzeciętne wyniki w testach na inteligencję.
Dlaczego?
Ty mi powiedz.
Może dlatego, że jesteśmy wystarczająco bystrzy, żeby zorientować się, jaki gówniany jest świat, i dochodzimy do wniosku, że nałóg jest jedyną formą radzenia sobie z tym faktem.
— J. Frey
alcohoolic
Reposted frommesoup mesoup vialaparisienne laparisienne

February 20 2017

alcohoolic

Nalej mi wina

Jeszcze mi wina nalej.
Sobie i mnie.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć lata dobre i złe,
zgubić je w szklance, na dnie.

Jeszcze mi wina nalej,
pijmy bez słów.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć tyle zdarzeń i snów,
zgubić, by znaleźć je znów.

Za dużo się pamięta,
z kim innym, inne święta,
bukiety dawne w rękach,
róże, astry, bzy.

Zbyt wiele przed oczami
zostaje, żyje z nami.
Poduszka nawet ze mnie drwi
- zna moje sny.

Mam jeszcze siły dosyć,
by zebrać parę groszy
i kupić nowe szmatki, kwiatki,
nowe łzy.

Raz jeszcze mi nalej!
Jak szaleć, to szaleć!
Jak szaleć, to teraz! Dziś!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

February 19 2017

alcohoolic

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

Reposted fromnormajeane normajeane vialaparisienne laparisienne

February 18 2017

0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia vialaparisienne laparisienne
alcohoolic
2742 86e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
alcohoolic
2130 9583 500
Reposted frommslexi mslexi vialaparisienne laparisienne
alcohoolic
8175 7805
always too sober
alcohoolic
alcohoolic
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
alcohoolic
8542 7369
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaparisienne laparisienne
alcohoolic
9480 8fa3
Wódko!

February 17 2017

alcohoolic
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viaMissMurder MissMurder

February 16 2017

alcohoolic
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulwax soulwax
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaJakisproblem Jakisproblem
alcohoolic
6468 8279
Reposted frommslexi mslexi viamorphine morphine

February 15 2017

alcohoolic
0484 c520
alcohoolic
5133 bdf4 500
ehh
Reposted fromredshadow redshadow viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl